logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Натпревари

Ученички натпревари се составен дел од воспитно-образовните активности кои имаат цел да се развива натпреварувачкиот дух, да се прошират и збогатат знаењата, да се развива и негува другарството , да се остварат контакти со учениците од други средини, но и да се промовира училиштето и општината. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот, а имаат и значаен ефект врз карирата на наставникот како и на училиштето како институција.

Учениците од ООУ „Пере Тошев“ Росоман, под менторство на наставниот кадар учествуваат на :

-училишни натпревари;

-општински натпревари;

-регионални натпревари;

-државни натпревари;

-меѓународни ученички натпревари.
Училиштето во текот својата Годишна програма определува кои училишни натпревари ќе ги организира, во кој период од учебната година, како и кој ученик може да учествува во натпреварот.

Секоја учебна година се организираат училишни натпревари на знаења по предмети, како и технички и спортски натпревари. Најуспешните ученици од овие натпревари земаат учество на регионалните натпревари, а во зависност од постигнатите резултати учествуваат и на државните натпревари.

Учениците од училиштето преку ликовната, литературната, рецитаторската секција, хорот и оркестар учествуваат на општински и државни културно-уметнички натпревари и конкурси организирани по разни поводи во општината и регионот.

Со организирање и учество на учениците на овие натпревари се мотивираат да стекнуваат поголеми знаења, а се врши и афирмација на самото училиште преку истакнување на постигнатите резултати на локални медуими и социјалните мрежи.

 

Во ООУ „Пере Тошев“ – Росоман  во текот на учебната 2016/17 год. ќе се организират и ќе се учествува на училишни, регионални и државни натпревари по следните наставни предмети: македонски јазик, математика, англиски јазик, географија, историја, физичко и здравствено образование, техничко образование, биологија, математика во одделенска настава, француски јазик, информатика. Начинот на организирање и изведување на натпреварите е прикажан во табелата:

Реден Број Наставен Предмет и одговорен наставник Училишен натпревар и

Ориентационо временски

Општински натпревар и ориентационо временски Државен натпревар и ориентационо временски
1. Македонски јазик :

Данча Давчева

Мирјана Јошева

Андриана Николова

 

IX одд

 

Првата недела на април 2017

Прва – втора недела во мај 2016
2. Математика:

Мануела Панарин

Малинка Пеливанова

Бетка Ристова

Од VI  до IX одд.

 

почетокот на март 2017

Првата седмица на месец април 2017
3. Англиски јазик:

Александра Касапинова

Стрилка Кузманова

Сања Панарин – Малинков

Од VIII и IX

 

Март 2017

4. Географија:

Слободан Печевски

Од V – IX Првата половина на април 2017 Крај на април 2017 или почеток на мај 2017
5. Историја:

Трајко Душковски

Од VI – IX Прва половина на мај 2017
6. Физичко и здравствено образование:

Трајче Орешков

Драган Андриќ

Футсал- машки

Футсал – женски

 

Мај 2017

Футсал – машки и женски во СОУ,,Добри Даскалов“ X 2016

Фудбал – машки и женски  на градски стадион Тиквеш IV 2017г

Кошарка – машки и женски  во СОУ- Ѓорче Петров XII 2016 г.

IV 2017г.

Ракомет – м.ж.Спортска сала Јасмин- Кавадарци  – III 2017

Истите дисциплини учествуваат

регионални натпревари но во градови во зона – запад

Пинх-понг –м.ж

Ноември 2017

Спортска сала

Карате м.и ж.

Декември – спортска сала

Сите спортови машки и женски

Мај месец 2017 – ДСИ – град во Р.Македонија – Државни спортски Игри

 

7. Техничко образование:

Ристенка Ѓорѓиева

Меѓу училишен натпревар со ученици од двете од Росоман и Сирково

Март 2017

олимпијада – мај 2017

квиз натпревар – декември 2016

Олимпијада мај 2017
8. Музичко образование

(хор и оркестар):

Јасмина Симоновиќ

Од VI,VII,VIII, IX

Февруари 2017

Ако се освои прво место
9. Информатика:

Анита Колева

Со ученици од VII ,VIII, IX

Фебруари 2017

10. Биологија:

Атанас Ѓорѓиев

Со ученици од VII ,VIII, IX Април 2017
11. Наставници од одделенска настава Ученици од I до V одделение Меѓународен натпревар по Кенгур
12. Француски јазик:

Силвија Трајковска

Тања Сами

Ученици од  VIII/,IX  април Олимпијада IX – Олимпијада Мај-месец