logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Подрачни училишта

ООУ „Пере Тошев“ – Росоман опфаќа 6 подрачни училишта, на територијата на Општина Росоман. Најголемото од нив е во с. Сирково, каде се изведува настава од I до IX одделение. Останатите се во с. Паликура, с. Манастирец, с. Трстеник, с. Камен Дол и с. Дебриште.

с. Сирково

Име на училиштето ПУ Пере Тошев
адреса, општина, место с. Сирково
телефон 043 441 833
фах 043 441 833
е-маил peretosev_rosoman@yahoo.com
основано од Министерство за образование и наука
Верификација- број на актот 09-7129/4
Година на верификација 2004
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба 1936 (еден дел) 1963 (еден дел)
Тип на градба Тврда градба
Површена на објектот 490
Површина на училишниот двор 150
Површина на спортски терени и игралишта 960
Училиштето работи во смена Едносменско работење
Начин на загревање на училиштето Парно греење на пелети
Број на одделенија 9
Број на паралелки 6
Број на смени Една

с. Манастирец

Име на училиштето ПУ Пере Тошев
адреса, општина, место с. Манастирец
телефон 043441833
фах 043441833
е-маил peretosev_rosoman@yahoo.com
основано од Министерство за образование и наука
Верификација- број на актот 09-7129/4
Година на верификација 2004
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба 1966
Тип на градба Тврда градба
Површена на објектот 388
Површина на училшниот двор 1912
Површина на спортски терени и игралишта 400
Училиштето работи во смена Едносменско работење
Начин на загревање на училиштето Тврдо гориво
Број на одделенија 5
Број на паралелки 2
Број на смени Една

с. Трстеник

Име на училиштето ПУ Пере Тошев
адреса, општина, место с. Трстеник
телефон 043441833
фах 043441833
е-маил peretosev_rosoman@yahoo.com
основано од Министерство за образование и наука
Верификација- број на актот 09-7129/4
Година на верификација 2004
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба 1949
Тип на градба Тврда градба
Површена на објектот 188
Површина на училшниот двор 1678
Површина на спортски терени и игралишта 400
Училиштето работи во смена Едносменско работење
Начин на загревање на училиштето Тврдо гориво
Број на одделенија 5
Број на паралелки 2
Број на смени Една

с. Паликура

Име на училиштето ПУ Пере Тошев
адреса, општина, место с. Паликура
телефон 043441833
фах 043441833
е-маил peretosev_rosoman@yahoo.com
основано од Министерство за образование и наука
Верификација- број на актот 09-7129/4
Година на верификација 2004
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба 2015
Тип на градба Тврда градба
Површина на објектот
Површина на училшниот двор 2694
Површина на спортски терени и игралишта /
Училиштето работи во смена Едносменско работење
Начин на загревање на училиштето Парно греење
Број на одделенија 3
Број на паралелки 1
Број на смени Една

с. Дебриште

Име на училиштето ПУ Пере Тошев
адреса, општина, место с. Дебриште
телефон 043441833
фах 043441833
е-маил peretosev_rosoman@yahoo.com
основано од Министерство за образование и наука
Верификација- број на актот 09-7129/4
Година на верификација 2004
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба /
Тип на градба Тврда градба
Површена на објектот /
Површина на училшниот двор /
Површина на спортски терени и игралишта /
Училиштето работи во смена Едносменско работење
Начин на загревање на училиштето Тврдо гориво
Број на одделенија 2
Број на паралелки 1
Број на смени Една