logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Кодекс

Училиштето има Кодекс на однесување со кој се поставени принципите и правилата на однесување на сите структури во училиштето. Во неговата изработка учествувале претставници на сите структури, а при неговото усвојување е спроведена демократска процедура со учество на сите претставници на сите структури.

 

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

„Однесувај се кон другите како што сакаш тие да се однесуваат кон тебе“

– Заедничка визија за напредокот на училиштето;

– Континуиран напредок – професионален развој;

 • Колегијалност – ние сме заедно во ова;
 • Соработка – учење на секој од секого;
 • Поддршка – секогаш постои некој кој ќе помогне;
 • Заемено почитување – секој има нешто да понуди;
 • Отвореност – ние можеме да зборуваме за нашите разлики;
 • Заемна доверба – покажете им на луѓето дека верувате на нивните способности. Тие ќе се обидат да ја оправдаат вашата доверба;
 • Заеднички прослави и хумор – тие се музика на душата;
 • Принципиелност:
  • Почитување на времето на започнување и завршување на часот;
  • Почитување на критериуми на самооценување и оценување на учениците;
  • Безбедна работна средина во која се учи;
 • Почитување на работното време;
 • Редовно извршување на дежурството;
 • Заедничка грижа за одржување на хигиената и естетското уредување на училишниот простор;

– Градиме клима на заемна доверба;

– Одговорно се однесуваме спрема обврските;

– Нашата сила не е во снагата, туку во умот;

– Се почитуваме меѓусебно, навредата силно нѐ боли;

– Додека јас зборувам сите ме слушаат;

– Кога викаме, никој не може да нѐ разбере;

– Не ми се обраќај со прекар,  јас имам име;

– Пред да позајмиме нешто, бараме дозвола;

–  Се грижиме за хигиената, отпадоците ги фрламе во корпите;

– Не газиме по тревните површини – тие се украс на нашето училиште;

– На облекувањето му посветуваме поголемо внимание;

– Мобилните телефони за време на часот ни се исклучени;

– Ги почитуваме принципите:

 • Одговорност
 • Истрајност
 • Толерантност
 • Солидарност
 • Хуманост
 • Самокритичност
 • Чесност
 • Точност

Од оваа учебна година етичкиот кодекс ќе биде надополнет со иновацијата – награда за најредовните ученици т.е. секој ученик кој нема да има ниту еден изостанок во текот на учебната година ќе добие симболична награда.

Училиштето е дел од Програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем и има изработено еко – програма, а како дел од истата има и свој еко – кодекс кој е истакнат на видно место во училиштето.