logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Вработени

Раководен и административен кадар и стручна служба на училиштето:

Ленче Стојанова – директор на училиштето

Оливер Петров – секретар

Виолета Јовановска* – училишен педагог
*(контакт лице одговорна за спроведување на протоколот за пријавување и заштита на ученик жртва)

Анита Јованова – Петрова – училишен психолог

Милован Андонов – библиотекар

Атанас Стојанов – благајник кој врши и административни и слични работи

Ангела Гогова – Специјален едукатор и рехабилитатор

Предметна настава:

1 Александра Касапинова – Англиски јазик
2 Анита Колева Информатика
4 Андријана Николова Македонски јазик
5 Бетка Ристова Математика, физика
6 Весна Ѓорѓиева Етика на религиите
7 Данчa Давчева Македонски јазик
8 Душко Јошев Физичко и здравствено образование
9 Валентина Сенкова Етика
11 Јасмина Симоновиќ Музичко образование
12 Јана Шепендиева Биологија, Природни науки
13 Малинка Пеливанова Математика, Физика
14 Мануела Панарин Математика, Физика
15 Елена Петкова Граѓанско образование и Историја
16 Мирјана Јошева Македонски јазик
19 Душанка Трајкова Англиски јазик
20 Сања Панарин-Малинков Англиски јазик
21 Благица Андонова Француски јазик
22 Слободан Печевски Историја, географија
23 Стрилка Кузманова Англиски јазик
24 Трајче Орешков Физичко и здравствено образование
25 Трајче Душковски Историја, географија
26 Тања Сами Теова Француски јазик
27 Весна Окардова Хемија
28 Наќо Бошков Техничко образование
29 Ива Јосифова Ликовно образование
30 Лазар Толев Физичко и здравствено образование
31 Душко Миловановиќ Физичко и здравствено образование
32 Елица Ѓурчиноска Германски јазик

Одделенска настава:

1 Анета Колева
2 Мирјана Димова
3 Блажо Тасев
4 Весна Настовска
5 Виолета Младеновиќ
6 Гордана Димитриева
7 Тања Ичев
8 Даниела Ѓорѓиова
9 Драгана Темова
10 ЖаклинаВасилевска- Ѓорѓиева
11 Зоранчо Јовановски
12 Зорица Василева
13 Катарина Димова
14 Наталија Мициќ
15 Лидија Јовановска
16 Лидија Филипова
17 Македонка Јанева
18 Анита Пешова
19 Мирјана Димова
20 Анета Јоновска – Љубенова
21 Трајанка Ризова

Техничка служба:

1 Анета Кареова
2 Цветан Саздов
3 Спасе Јоновски
4 Санела Јованова
5 Виолета Ангелова
6 Трајанка Манева
7 Брана Величковска
8
Нада Ѓошева
9 Надица Тодорова
10 Герасим Трајков
11 Стојан Марков
12 Јула Ѓелова