logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Училишен одбор

Членови на училиштен одбор (име и презиме) Загорка Орданова Златковска – претставник од родителите

Јасмина Делова – претставник од родителите

Благица Бошевска – претставник од родителите

Милован Андонов – Претседател  – претставник од наставниот кадар

Катарина Димова – претставник од наставниот кадар

Лидија Филипова – претставник од наставниот кадар

Павлинка Секуловска – претставник од основачот

 

 

Содржина Учесници Индикатори Време на реализација
-Подготвеност на училиштето за почетокот на учебната 2017/18 година

-Реализација на редовна настава – снабденоста на учениците со учебници

– Информација за усвојување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2017/18 год. и доставување до основачот – Општина Росоман

– Презентација на годишната програма за работа на училиштето за учебната 2017/18

 

 

 

Членови на училишен одбор

 

 

 

 

записници

 

 

 

 

август

– Анализа на успехот,изостаноците, поведението и дисциплината во првото тромесечие од учебната 2017/18 година.

– Давање мислење по објавен оглас за прием на наставен и ненаставен кадар за учебната 2017/18 год.

– Информација за реализација на тековни проекти

– Информација за сертифицирање на наставниот кадар по определени програмски подрачја и проекти

– Извештај од работата на Детската организација

 

Членови на училишен одбор

  

записници

извештај

  

ноември,

декември

– Активно учество на Училишниот одбор во реализацијата на планираните активности

– Разгледување на предлози од Наставнички совет, Совет на родители, ученици, наставници или друго инволвирано лице

– Информации и помош во реализација на проектите во училиштето

– Давање подршка на учениците, максимално користење на училишните ресурси, климата во училиштето, раководењето и управувањето

 

 

 

Членови на училишен одбор

 

 

   

записници

извештаи

 

 

 

Во текот на годината

-Разгледување на предлог извештај за работата на училиштето во првото полугодие од учебната 2017/18 година.

-Разгледување и усвојување на извештаите од пописот и завршна сметка за 2016 год.

– Информација за реализација на планираните активности

 

 

Членови на училишен одбор

 

 

записници

извештаи

 

 

февруари

Анализа на успехот, изостаноците, поведението и дисциплината на учениците на крајот од учебната 2017/18 година

Усвојување на предлог Извештајот за работа на училиштето во учебната 2017/18 година

 

Членови на училишен одбор

 

 

записници

извештаи

 

 

јули