logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Monthly Archives: март 2024

Врз основа на член 42 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РСМ 161/19, 229/20) и Правилникот за начинот на изведување на ексурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019 г., и Програмата за изведување на ексурзии, излети и други вонучилишни активности за учениците за учебната 2023/2024 год. на ООУ,,Пере Тошев“- Росоман, […]
Read more